Shabbat times in Vienna

Upcoming Shabbat Times (Parsha Beshalach (Shabbat Shirah) 04/02/2023)
Shabbat begins: 16:38
Shabbat ends: 17:47