Shabbat times in Vienna

Upcoming Shabbat Times (Parsha Vayeshev (Shabbat Hanukkah) 09/12/2023)
Shabbat begins: 15:43
Shabbat ends: 16:53