Halachic Times in Vienna

Saturday, ט״ז כסלו ה׳תשפ״ג (10/12/2022)
Sunrise
7:34
Zman Krias Shema (m"a)
8:50
Zman Krias Shema
9:39
Sof Zman Tefillah (gr"a)
10:23
Midday (Chatzot)
11:47
Minchah Gedolah
12:17
Sunset
16:00
Nightfall (Tzeit Hakochavim)
16:39
Upcoming Shabbat Times (Parsha Vayishlach 10/12/2022)
Shabbat begins
15:42
Shabbat ends
16:53